Concept Cartoons

- Begreppsbubblor... eller grubblor

Concept Cartoons, eller begreppsbubblor, är ett effektivt sätt att få igång diskussioner i klasser kring olika matematiska samband och begrepp. I korthet går det ut på att ett påstående eller en fråga presenteras. Ett antal figurer kommenterar detta eller ger förslag på olika svar. Elevernas uppgift blir att säga huruvida de tror att någon, några eller alla av påståendena eller svaren är rätt eller fel.

Genom att inte fråga eleverna direkt vad de tror utan att de ska säga om de tror att ett påstående från någon annan är rätt eller fel så har många elever lättare att bli aktiva i diskussionen. Eftersom de inte vet om det är ingen, alla, någon eller några som har rätt brukar de skapa mycket givande diskussioner.

Det är viktigt att tänka på att det inte handlar om att få fram rätt svar utan att avgöra om det är någon, några eller alla av figuren som har rätt eller fel i sina påståenden. Eftersom påståendena/frågorna är utformade som matematikuppgifter är det vanligt att eleverna fastnar i att försöka få fram rätt svar istället för att fokusera på påståendena. Det är först när man speglar figurernas svar gentemot den ursprungliga frågan eller påståendet som diskussionerna kommer att börja. Det är din uppgift som lärare att hålla detta fokus.

Ni kommer att märka att det finns många svar och påståenden som är mer eller mindre tvetydiga. Detta är med avsikt eftersom målet med uppgifterna inte är att hitta rätt eller fel utan att diskutera i vilka olika situationer det eller det andra alternativet kan vara mer eller mindre lämpligt, även om det finns många helt felaktiga svar.